วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

๐ พายคะนึง ๐(อุเปนทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)

                                           ทะเลจะรู้ไหม               ขณะไกลก็โหยหา
                                           คะนึงประหนึ่งปลา       นิรน้ำนะทรามเชย

                                           ลุโลกละทางเทียว          กะจะเลี้ยวเลาะเคียงเคย
                                           คุคำจะพร่ำเผย               เฉพาะพักตร์ตระหนักนวล

                                           ฤดีฉะนี้นับ                    ระยะกลับกมลมวล
                                           ผลิพร้อมจะหอมหวน    มหะห้วงฤทัยถึง

                                           ทะเลลุเห่หอม                วิจิค้อมคละอื้ออึง
                                           คะครื้นผสานซึ่ง-           สระร้องประคองเคียง

                                           ถกลกะโลมลาน             วจะหวานวิเศษเสียง
                                           ละล่องก็พ้องเพียง          พิเราะโลก บ โศกซม

                                           พระพายกระหายหา       ทวิว่าวิสัยสม
                                           ทิศาอุราลม                     ก็ลุร้อยทยอยเยือน ๚
                                                                                     

                                                                                          ธรรมดา
                                                                                  ๑๑/ ๑๒/ ๒๕๖๒